19. PRACOVNÍ DNY CHIRURGIE BAZE LEBNÍ, 23.05.2024 - 25.05.2024, Plzeň

 
Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,


je mi milou povinností pozvat Vás do Plzně na 19. Pracovní dny baze lební, které se budou konat v Parkhotelu Congress Center Plzeň ve dnech 23.- 25. května 2024. O životaschopnosti a smysluplnosti této akce svědčí fakt, že se jedná již o devatenácté setkání. Unikátní je setkávání odborníků tří společností. Pomezí oborů je v medicíně a vědě vždy inspirativní a vzájemné ovlivnění z různých úhlů pohledu velmi podnětné. Za sebe a své kolegy mohu slíbit, že zázemí pro konferenci bude adekvátní a přívětivé. Ostatní, tedy kvalita programu, bude pak na nás všech. Nepochybuji již nyní o úspěchu setkání. Bude mi potěšením přivítat doyeny oboru, kteří ve většině jsou stále aktivní. V neposlední řadě se budeme snažit také o kvalitní společenskou část konference. Kvalita nejlepšího piva na světě je již nyní zárukou úspěchu.
Vážení přátelé, těšíme se na Vás v májových dnech v Plzni

 

doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.

přednosta Neurochirurgické kliniky LF UK a FN v Plzni

Termín konání
23.05.2024 - 25.05.2024
Místo konání
Parkhotel Congress Center Plzeň****
U Borského parku 31, Plzeň
Pořádá
Neurochirurgická klinika LF UK a FN v Plzni
Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP
Sekce chirurgie baze lební
Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Společnost maxilofaciální chirurgie
ve spolupráci s BOS. org s.r.o.
Prezident konference
doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.
přednosta Neurochirurgické kliniky LF UK a FN v Plzni
Patronace
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
děkan LF v Plzni, UK

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel FN Plzeň
Čestné předsednictvo
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA
prim. MUDr. Milan Choc, CSc.
doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.
MUDr. Zdeněk Voldřich, DrSc.
prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., FCMA
Výbory
VĚDECKÝ VÝBOR

NEUROCHIRURGIE
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
prim. MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Česák, Ph.D.
prim. MUDr. Jan Klener
prof. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA

ORL
prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA
MUDr. Jakub Dršata, Ph.D.
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
MUDr. Jiří Skřivan, CSc.
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
MUDr. Jitka Vydrová
prof. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., MBA

SEKCE BAZE LEBNÍ
doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D., MHA
MUDr. Zdeněk Fík, Ph.D.
prim. MUDr. Vladan Hrabě, MBA
doc. MUDr. Petr Matoušek, Ph.D., MBA

MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE
prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS
doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.
MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D.
MUDr. et MUDr. Oldřich Res, Ph.D.
prim. MUDr. et MUDr. Jiří Šimek, Ph.D., FEBOMFS
doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
prim. MUDr. Aleš Vrbacký

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Mraček, Ph.D.
MUDr. Petr Vacek, Ph.D.
doc. MUDr. David Slouka, Ph.D., MBA
prim. MUDr. Vladan Hrabě, MBA
doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.
prim. MUDr. et MDDr. Jiří Genčur
Mgr. Věra Berková – sesterská sekce
Témata
Diagnostika a léčba onemocnění baze lební
Časový harmonogram
REGISTRACE
23. 05. 2024 17.00 – 18.00 hod.
24. 05. 2024 07.45 – 18.30 hod.
25. 05. 2024 08.00 – 12.45 hod.

PROGRAM
24. 05. 2024 08.45 – 18.30 hod.
25. 05. 2024 09.00 – 12.45 hod.

DOPROVODNÁ VÝSTAVA
24. 05. 2024 07.45 – 18.30 hod.
25. 05. 2024 08.00 – 12.45 hod.

DOPROVODNÝ PROGRAM
23. 05. 2024 19.00 – 21.00 hod. Uvítací koktejl
24. 05. 2024 20.00 – 00.00 hod. Společenská večeře
Certifikáty o účasti
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 10 kreditních bodů.

Po ukončení akce pro Vás budou připraveny certifikáty v tištěné formě. Tyto certifikáty slouží jako potvrzení o účasti na vzdělávací akci. Lékařům, kteří mají na portálu ČLK www.vzdelavanilekaru.cz založen svůj účet, budou kredity načteny automaticky. S žádostí o zaregistrování do portálu se, prosím, obraťte na příslušné OS ČLK, kde jste evidovaní.

Získání kreditního ohodnocení za ostatní kategorie (spoluautor, příspěvek ve sborníku) je podmíněno individuální žádostí lékaře na kanceláři okresního sdružení komory, kde je lékař registrován a kde svou aktivitu dokládá např. programem akce nebo sborníkem.

SESTRY – obdrží potvrzení o účasti, konference je registrována u České asociace sester. Certifikáty a potvrzení o účasti budou vydávány po skončení konference.